Të Rejat


Alpak-Eko SHPK ka përfunduar me sukses vitin 2022, dhe i ka mundësuar klientëve të saj të
arrijnë qëllimet kombëtare të parashikuara. Duke investuar në infrastrukturë dhe pajisje për
selektimin e mbetjeve të paketimit, Alpak-Eko SHPK ka zhvilluar një sistem menaxhimi mbetjesh
për mbeturinat e paketimit. Duke mbuluar një pjesë të kostos së mbledhjes të mbetjeve të
paketimit, ne kemi rritur mbledhjen e mbeturinave të paketimit.

Kompania Alpak-eko në kuadër të aktivitetit për krijim e kushteve për selektim të mbetjeve të ambalazhit, tek klientët e saj ka shpërndarë 500 kutija kartoni për selektimin e mbetjeve të letrës..

Nënshkruhet marrëveshja për bashkëpunimin mes Alpakeko dhe Komunës së Likovës për grumbullimin, selektimin dhe transportimin e mbeturinave te paketimit, si dhe bashkëpunimin për edukimin ekologjik të nxënësve.

Nënshkruhet marrëveshja për bashkëpunimin mes Alpakeko dhe Komunës Çakr për grumbullimin, selektimin dhe transportimin e mbeturinave te paketimit, si dhe bashkëpunimin për edukimin ekologjik të nxënësve.

Infosesion mbi zbatimin e Ligjit të ri për menaxhimin e paketimit dhe mbeturinave nga paketimi.

Për më tepër informacione na kontaktoni në +38975258308


Aktivitete

pajtim me plan programin nacional për selektim dhe reciklim të mbeturinave nga paketimi dhe në perputhje me situatën aktuale pandemike, ALPAKEKO zhvilloi aktivitete në disa shkolla dhe çerdhe. Gjatë këtyre aktiviteteve u shpërndanë dezinferktues dhe stande per të njejtit, shporta për mbledhjen e mbeturinave plastike si dhe materiale promovuese me përmbajtje vetëdijësuese të nxënesve për mbledhje selektim dhe reciklim.

f. Batinca

f. Kondovë

f. Krushopek

f. Studeniçan

SH.F. Ismail Qemali

SH.F. Zhivko Brajkovski

SH.F. 25 Maji

Ç.F. Yjet

Ç.F. Borëbardha

Ç.F. Borëbardha-shkurtabiqët

 

ALPAKEKO shpërndran shporta metale dhe plastike për klientët dhe bashkëpunëtorët e vet, me qëllim të grumbullimit dhe selektimit më efikas të mbeturinave nga paketimi.

 

ALPAK-ECO

“ALPAK-ECO” doo Shkupi është një kompani biznesi themelor i së cilës është menaxhimi i mbeturinave të paketimit sipas parimit “ndotësi paguan” dhe në përputhje me Ligjin për Paketimin dhe Menaxhimin e mbeturinave të Paketimit, me qëllim përmbushjen e caqeve kombëtare mjedisore dhe politikën e qeverisë.

Misioni themelor i ALPAK-ECO është të ju sigurojë klientëve të tij një zbatim të sigurt dhe efektiv të detyrimeve ligjore dhe të kontribuojë në rritjen e vetëdijësimit të qytetarëve për një mjedis më të pastër.

RRETH NESH

“ALPAK-ECO” doo Shkupi është themeluar në 07.02.2018 dhe ka marrë liqencë për trajtimin e mbeturinave të paketimit nr. ref 1-11 / 2-1437 / 2018 datë 19.12.2018, nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor.

Themeluesit e “ALPAK-ECO” janë:
DAUTI KOMERC AD, GEMAK-TRADE DOOEL, FLUIDI-M DOO, EKOSHAR DOO, GIPS IMOBILIA DIZAJN DOO, HARBINI KOZMETIKA DOO, B.F.M KOMPANI DOOEL, EFTINIJA-IMPEKS DOO, LIKUKI HOME DOOEL, NEPTUN MAKEDONIJA DOO,ML-GARI DOO, PLUS KOMPANI DOOEL, BENTON-NI DOOEL, MEGA-AUTOPARTS DOOEL, FRUKT IMPORT DOOEL, TEMPO PROFILI 99 DOOEL, RUDI KOMPANI-ING DOOEL.

ALPAK-ECO është një kompani që promovon, koordinon dhe financon aktivitete për grumbullimin selektiv, klasifikimin dhe riciklimin e mbeturinave shtëpiake.

“ALPAK-ECO” është e hapur për bashkëpunim me të gjitha kompanitë që kanë detyrim ligjor të krijojnë sistemin e menaxhimit të mbeturinave të paketimit (prodhuesit dhe importuesit e produkteve të paketuara).

0
Projektet e realizuara
0
+
Sasi të ricikluara të mbeturinave të paketimit
0
+
Fushata të organizuara

Themeluesit

Veprimtaria

“ALPAK-ECO” doo Shkupi është një kompani biznesi kryesor i së cilës është menaxhimi i mbeturinave të paketimit sipas parimit “ndotësi paguan” dhe në përputhje me Ligjin për Paketimin dhe Menaxhimin e mbeturinave të Paketimit, me qëllim përmbushjen e caqeve kombëtare mjedisore dhe politikën e qeverisë.

Në përputhje me Ligjin për Paketimin dhe Mbeturinat e Paketimit, i cili hyri në fuqi më 01.01.2011, të gjitha kompanitë që prodhojnë ose importojnë produkte të paketuara kanë detyrim të organizojnë një sistem për të mbledhur, përzgjedhur dhe ricikluar mbeturinat e tyre të ambalazhit. e cila ndodh pas konsumimit të produkteve të tyre nga konsumatorët.

Detyrimi i përmendur në nenin 17 të këtij ligji vlen vetëm për atë prodhues, i cili çdo vit lëshon ose importon më shumë se sasitë e mëposhtme dhe llojet e caktuara të paketimit në treg në Republikën e Maqedonisë:

 • 800 kg qelq,
 • 100 kg plastikë,
 • 300 kg letër, karton
 • 100 kg metal,
 • 100 kg dru dhe
 • 100 kg lloje të tjera të paketimit.

 


 

Dokumente

 • liqencat
 • Leja e Trajtimit të Mbeturinave nga paketimi Nr. ref 1-11 / 2-1437 / 2018 datë 19.12.2018, nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor.

Дозвола за колективно постапување со отпад од пакување

 • Ligj
 • Aktet nënligjore

Закон за управување со пакување и отпад од пакување

Detyrimet e “ALPAK-ECO”

Vendosja e një sistemi të administrimit të mbeturinave të paketimit në përputhje me parimet e mbrojtjes së mjedisit dhe legjislacionit në fuqi në Republikën e Maqedonisë, si dhe me standardet ndërkombëtare.

Mjetet financiare të grumbulluara do të ju jepen kompanive të liqencuara që do të veçojnë mbeturinat komerciale nga mbeturinat komunale, do të zgjedhin, mbledhin, nxjerrin në paketim special, duke përgatitur kështu për riciklimin ose krijim të vlerës energjetike. Ne gjithashtu do të organizojmë fushata edukative për të njohtuar qytetarët me këtë lloj mbeturinash, të cilat do të duhet të ruhen në konjtenjer të përkatshëm. Ne do të bashkëpunojmë me të gjitha komunat në territorin e Republikës së Maqedonisë, duke rritur kështu vetëdijësimin e qytetarëve për një mjedis më të pastër.

 

Përgjegjësitë e klientit ALPAK-ECO

Sipas ligjit, nga kompania juaj kërkohet të paraqesë raporte mujore të përgatitura bazuar në specifikimet e prodhimit dhe raportin e shitjeve për atë muaj.

Specifikimet e prodhimit

 • Informacion mbi sasinë e mbeturinave të paketimit të gjeneruara për produkt.

Raportet mujore

 • Informacion mbi vlerat totale të mbeturinave të paketuara në treg në Maqedoni për të gjitha produktet. Raporti paraqitet deri më 15 të muajit për muajin e kaluar.

Në rast të një kontrolli nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, ju jeni përgjegjës për saktësinë e të dhënave të paraqitura tek ALPAK-ECO. Për një shpjegim të hollësishëm se si të plotësoni specifikimet e produkteve dhe raportet mujore, shihni dokumentin në lidhjen e mëposhtme:

Shkarkoni në PDF

Sipas ligjit, nga 1 janari 2012, të gjithë prodhuesit dhe importuesit do të duhet të kenë shenjën në llojin e paketimit – letër, qelqi, plastike, metal, dru. Shihni shenjat në lidhjen e mëposhtme:

Shkarkoni në PDF

Aktivitetet kryesore të ``ALPAK-ECO`` janë

01.

Promovimi

Organizimi i fushatave për të rritur vetëdijësimin e qytetarëve për mbledhjen selektive, klasifikimin dhe riciklimin e mbeturinave të paketimit. Në bashkëpunim me OJQ të ndryshme dhe institucione shtetërore “ALPAK-ECO” është i përfshirë në programe edukative për edukimin e popullatës për mbrojtjen e mjedisit.

02.

Koordinim

Në bashkëpunim me kompanitë e liqencuara për përzgjedhjen dhe riciklimin e mbeturinave, ne punojmë për krijimin e një sistemi efektiv për mbledhjen, përzgjedhjen dhe riciklimin e mbeturinave të paketimit.

03.

Financimi

Fitimi operativ është ri-investuar plotësisht në aktivitetet për mbledhjen, klasifikimin dhe riciklimin e mbeturinave të paketimit dhe për edukimin e qytetarëve për zgjedhjen e mbeturinave.

Mision

Duke ofruar shërbime të nivelit më të lartë për klientët tanë, ne përpiqemi t’u mundësojmë atyre të menaxhojnë mbeturinat e tyre të paketimit, të përmbushin caqet kombëtare dhe kështu të përmbushin detyrimet e tyre ndaj shoqërisë. Duke informuar dhe edukuar të gjithë pjesëmarrësit në sistem, ne zgjojmë vetëdijen e tyre për kuptimin e problemit dhe i motivojmë ata të kryejnë procedurën. Ne jemi një kompani që e dimë se sa e rëndësishme është mbrojtja e mjedisit dhe puna me përgjegjësi shoqërore.

Vizion

ALPAK-ECO përpiqet të bëhet sinonim i ofrimit të shërbimit me cilësi më të lartë ndaj klientit në fushën e menaxhimit të mbeturinave të paketimit dhe të justifikojë besimin e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, e cila na ka autorizuar të përmbushim caqet kombëtare.

Ne ofrojmë shërbime dhe vlera më të larta të cilësisë duke u kujdesur për nevojat e klientëve dhe komunitetit në tërësi dhe marrim përsipër të përgjigjemi shpejt dhe me cilësi në të gjitha kërkesat e tyre.

Vlerat

Ne kujdesemi për klientët tanë, konsumentët, furnizuesit dhe bashkëpunëtorët. Ne merremi me mbrojtjen e mjedisit përmes një qasje integrale ndaj fenomeneve dhe proceseve të lidhura sistematikisht, dhe shqyrtojmë efektet e mundshme në sistemet.

Projektet

 • Organizimi i fushatave të vetëdijësimit për mbledhjen selektive, klasifikimin dhe riciklimin e mbeturinave të paketimit.
 • Edukimi i fëmijëve në institucionet parashkollorë dhe shkolla fillore për rëndësinë e mbledhjes selektive, klasifikimit dhe riciklimin të mbeturinave të paketimit përmes punëtorive kreative.
 • Bashkëpunim me OJQ të ndryshme dhe institucione shtetërore për edukimin mjedisor të nxënësve të shkollave të mesme.
 • Instalimi i shportave dhe kontejnerëve për selektimin e mbeturinave.

Ngjarje

Nënshkruhet marrëveshja për bashkëpunimin mes Alpakeko dhe Komunës së Gostivarit për grumbullimin, selektimin dhe transportimin e mbeturinave te paketimit, si dhe bashkëpunimin për edukimin ekologjik të nxënësve.

Nënshkruhet marrëveshja për bashkëpunimin mes Alpakeko dhe Komunës së Haraqinës për grumbullimin, selektimin dhe transportimin e mbeturinave te paketimit, si dhe bashkëpunimin për edukimin ekologjik të nxënësve.

Kontakt

Adresë

Dimitrie Cupovski 13,

1000 Shkup

Orë pune

e Hënë – e Premte
08:00 – 16:00 orë

Telefon

+389 75 25 83 08

+389 71 78 60 05